Algemene voorwaarden

 • De klant is ervan op de hoogte dat er kleurverschillen mogelijk zijn in de betonoppervlakten en dat hierop geen enkele schadevergoeding kan verhaald worden.
   
 • De firma RTS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade ten gevolge van de verwerking, de levering, de plaatsing of samenstelling van cementgebonden producten onder onaangepaste klimatologische omstandigheden. Iedere verwerking, levering, plaatsing of samenstelling die onder onaangepaste klimatologische omstandigheden wordt uitgevoerd, gebeurt op uitsluitend verzoek en risico van de klant. Buitentemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 30°C worden steeds beschouwd als onaangepaste omstandigheden.
   
 • Indien het gebruik van een betonpomp noodzakelijk is, brengt dit een meerprijs met zich mee, die ten laste is van de klant.
   
 • Indien op vraag van de klant, meer hulpstoffen of water moeten toegevoegd worden aan de betonspecie, is dit op verantwoordelijkheid van de klant (eventuele kwaliteitswaarborgen vervallen).
   
 • De klant geniet enkel een garantie op basis van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden: tijdige en volledige betaling van de prijs. Verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dient gekend te zijn. De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de gevolgschade, van welke aard ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.
   
 • Zichtbare gebreken worden als garantie beschouwd, op voorwaarde dat ze dadelijk door de klant worden gemeld op de leveringsbon of vervoersdocumenten.
   
 • Indien de klant geen beroep doet op een architect of geen toezicht laat plaatsvinden door een architect bij de uitvoering der werken, zal onze firma niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor conceptiefouten of voor uitvoeringsfouten die door een architect hadden kunnen onderkend worden.
   
 • Onze wagens moeten gelost worden zodra ze op de werf aankomen en dit tegen een ritme van 5 minuten per m³. Indien omwille van de klant, onze wagens niet gelost worden zodra ze op de werf aankomen of dit niet aan het bovenstaande ritme kunnen, dan zullen wachturen aan de klant aangerekend worden voor het overschrijden van de lossingstijd. De verrekening van de wachttijden geschiedt op basis van de tijden die vermeld staan op onze leveringsbons.
   
 • De door de klant aangeduide losplaats moet toegankelijk zijn voor onze voertuigen. De leverancier is niet verantwoordelijk indien op vraag van de klant dient geleverd te worden op plaatsen waar beschadiging kan worden veroorzaakt aan al dan niet zichtbare voet- of fietspaden, rioleringen, kabels enz.
   
 • Tevens verbindt de klant zich er toe om een plaats te voorzien om de betonmixer en/of goten en hulpstukken van de betonpomp na levering te reinigen.
   
 • Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen van kwaliteitseisen worden gegeven, kan de firma RTS niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.
   
 • De firma RTS is in geen geval aansprakelijk voor eventuele overladingen van vrachtwagens die materialen komen afhalen in haar centrale. (opmerkingen ook voor breekwerf!!!)
   
 • Proefresultaten m.b.t. druk verkocht zandcement en mager beton worden enkel aanvaard wanneer deze proeven genomen zijn in de centrale.
   
 • Restladingen van stortbeton neemt RTS kosteloos in retour. De bestelde hoeveelheid wordt echter telkens volledig aangerekend zodra deze geproduceerd is.
   
 • De tussenkomst door RTS met betrekking tot eventuele gevolgschade en minderwaarden van het geleverd of afgehaald product beperkt zicht tot de waarde van het geleverd product.

Contacteer ons

Bel +32 50 27 84 18

Mail info@rts-zedelgem.be